1 2 3 5 6
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji - 2017 - Aktualności - Urząd Gminy Bieliny.

 

Pobierz PDF

2017

 
2017-08-09

Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Bieliny, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bieliny na lata 2016-2025 oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji powołuje Wójt Gminy Bieliny w drodze zarządzenia.

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

 1. Komitet liczy nie więcej niż 15 osób. Kadencja Komitetu upływa wraz zzakończeniem prac związanych z realizacją Gminnego Programu   Rewitalizacji.
 2. W skład Komitetu wchodzą  przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, w tym:

1) nie więcej niż 3 przedstawicieli Rady Gminy Bieliny, wybranych z okręgów znajdujących się na obszarze rewitalizacji,

2) nie więcej niż 1 przedstawiciel Gminnej Rady Seniorów,

3) nie więcej niż dwóch przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności na terenie Gminy Bieliny,

4) nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Bieliny,

5) nie więcej niż 4 przedstawicieli mieszkańców reprezentowanych przez sołtysów miejscowości należących do poszczególnych obszarów rewitalizacji,

6) nie więcej niż 3 osoby wskazane przez Wójta Gminy Bieliny spośród pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy, wśród których obowiązkowo wyznacza się pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zgłoszonych przez przedsiębiorców prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności na terenie Gminy Bieliny oraz organizacje pozarządowe działające na obszarze Gminy Bieliny będzie większa niż liczba członków Komitetu Rewitalizacji określona dla przedstawicieli tych grup interesariuszy, wyłonienie kandydata nastąpi w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Wójta Gminy Bieliny.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w  posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów podróży.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO KOMITETU REWITALIZACJI

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia na Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym zał. nr 1 do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 16.08.2017 r. do 30.08.2017 r.

Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:

1)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Bieliny, ul. Partyzantów 17,
26-004 Bieliny, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.

2)      bezpośrednio do pok. nr 14 w budynku Urzędu Gminy Bieliny w godzinach pracy Urzędu.

            Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone
w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Bieliny. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Bieliny zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Informacja o wynikach naboru do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Gminy Brzozów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Do pobrania:

 1. Regulamin  Komitetu Rewitalizacji.
 2. Formularz   zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.
 3. Uchwała XXIV/178/2016 w sprawie   wyznaczenia obszaru zdegradowania i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bieliny
 4. Uchwała XXXIII/254/2017 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

zam, Martyna Skrzyniarz
 
 • Kącik Przedsiębiorcy
 • Linkk ARR
 • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
 • Mania Działania
 • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x