1 2 3 5 6
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Stowarzyszenie KS Nidzianka - KS Nidzianka - Sport - Urząd Gminy Bieliny.

 

Pobierz PDF

Stowarzyszenie KS Nidzianka

 

 

ZAŁĄCZNIK  DO

UCHWAŁY NR  4/2011 WALNEGO

ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

KLUB SPORTOWY „NIDZIANKA" W BIELINACH

W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZMIAN

W STATUCIE STOWARZYSZENIA

 

STATUT

KLUBU SPORTOWEGO „NIDZIANKA" W BIELINACH

(tekst  jednolity)

 

 ROZDZIAŁ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Klub Sportowy „Nidzianka" w Bielinach, zwany dalej „Stowarzyszeniem", jest organizacją zrzeszającą członków i sympatyków Stowarzyszenia.

§ 2.

 • 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny.
 • 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3.

 • 1. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony.
 • 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 • 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, innych właściwych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

§ 4.

 • 1. Godłem stowarzyszenia jest Tarcza: tło błękitne, w które wpisany jest krzyż, obwódka tarczy kłosy zboża - kolor żółty, u góry rok założenia (1993), poniżej osi tarczy napis - Nidzianka, w dolnej części tarczy piłka kolor biało - czarny. W godle zawarte są barwy Stowarzyszenia.
 • 2. Barwami Stowarzyszenia są kolory: błękitno - biało - czarny.

 § 5.

1.          Stowarzyszenie  może  używać  nazwy  K.S. „NIDZIANKA"

2.          Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem: K.S. „Nidzianka" - Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

  ROZDZIAŁ 2

 CEL STOWARZYSZENIA I SPOSOBY JEGO REALIZACJI

§ 7.

1.  Celem  Stowarzyszenia  jest  krzewienie   kultury  fizycznej  rozumianej  jako  wiedza,  wartości,  zwyczaje,  działania  podejmowane  dla  zapewnienia  rozwoju  psychofizycznego,  wychowania,  doskonalenia  uzdolnień  i  sprawności  fizycznej  człowieka,  a  także  dla  zachowania  oraz  przywracania  jego  zdrowia.

 2.  Stowarzyszenie  realizuje  cel  statutowy  poprzez:

1) tworzenie odpowiednich warunków dla uprawiania sportu przez  członków  Stowarzyszenia  i  jego  sympatyków,

2) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania     Stowarzyszenia, 

3) dbanie  o  rozwój różnych zainteresowań sportowych członków  Stowarzyszenia  i  jego   sympatyków  oraz stałe podnoszenie  ich  poziomu sportowego,

 • 4) współpraca z władzami rządowymi, samorządowymi i oświatowymi działającymi na terenie działania Stowarzyszenia,

5)  zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, 

 • 1) popularyzację zasad aktywnego wypoczynku oraz zasad „fair play",
 • 2) upowszechnianie wiedzy o zdrowym i sportowym stylu życia,
 • 3) współdziałanie w inicjowaniu i koordynacji zajęć rekreacyjnych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia a także dla dzieci i młodzieży,
 • 4) udzielanie pomocy i ochrony prawnej swoim członkom,
 • 5) prowadzenie działań społecznie użytecznych w zakresie:
 • a) ochrony i promocji zdrowia
 • b) nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu

11) podejmowanie działań promujących  Stowarzyszenie

12) realizację zadań  publicznych  zleconych  Stowarzyszeniu  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolentariacie  lub  na  zasadach  określonych  w  innych  właściwych  przepisach  prawa".

§ 8.

 • 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy członków.
 • 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym

§ 9.

Stowarzyszenie może prowadzić ubocznie działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

ROZDZIAŁ 3

 CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 10.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 § 12.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie  pozbawiona  praw  publicznych.

§ 13.

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka.

§ 14.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.

§ 15.

O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka.

§ 16.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia.

§ 17.

O przyjęciu w poczet członków honorowych decyduje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 18.

Zarząd ma prawo odmowy przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyn.

§ 19.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 • b) korzystania z majątku Stowarzyszenia i uczestniczenia we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia.
 • c) udziału w zebraniach, szkoleniach, wykładach i imprezach organizowanych przez

Stowarzyszenie.

 • d) zgłaszania władzom Stowarzyszenia opinii, propozycji i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 • e) korzystania z innych uprawnień ustanowionych przez Stowarzyszenie.

 § 20.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • a) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
 • b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • c) regularnego opłacania składek członkowskich,
 • d) uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia i wykonywania prawa głosu,
 • e) pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia

 § 21.

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:

 • a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
 • b) zgłaszania władzom Stowarzyszenia opinii, propozycji i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • c) korzystania z innych uprawnień ustanowionych przez Stowarzyszenie.

 § 22.

Członkowie wspierający mają obowiązek:

 • a) regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 • b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 § 23.

Członkowie  honorowi  mają  obowiązek  przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 24.

Członkowie  honorowi  są  zwolnieni  z  obowiązki  opłacania składek członkowskich.

 § 25.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • a) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej Zarządowi na piśmie
 • b) śmierci członka
 • c) utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,
 • d) podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia w razie stwierdzenia naruszenia przez członka obowiązków statutowych lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
 • e) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich przez co najmniej 6 miesięcy lub nie wywiązywania się z innych zobowiązań przyjętych wobec Stowarzyszenia,
 • f) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • g) rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 26.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania  podjęta  na  skutek  wniesienia  odwołania  jest ostateczna.

  

ROZDZIAŁ 4

 WŁADZE STOWARZYSZENIA

§27

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2.  Zarząd,

3.  Komisja Rewizyjna.

§28

 • 1. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 51% liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 • 2. Wybór władz Stowarzyszenia następuje spośród członków Stowarzyszenia.

 §29

Członkostwo we władzach Stowarzyszenia  wygasa w  razie:

a)   zaistnienia  okoliczności  powodujących  utratę  członkowstwa  w  Stowarzyszeniu  przez  

      członka  Stowarzyszenia

b)  podjęcia  przez  Walne  Zebranie  Stowarzyszenia  uchwały  w  sprawie  odwołania   członka Zarządu  lub  Komisji  Rewizyjnej  z  powodu  powtarzających  się  nieusprawiedliwionych    nieobecności  członka  Zarządu  lub  Komisji  Rewizyjnej  w  pracach  i  posiedzeniach  odpowiednio  Zarządu  lub  Komisji  Rewizyjnej

c)  w  przypadku  podjęcia  przez  Walne  Zebranie  Członków   uchwały  o  odmowie  skwitowania  pracy  Zarządu  za  poprzedni  rok  kalendarzowy.     

 §30

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  Członkowie  mogą  decydować  o  podejmowaniu  uchwał  w  głosowaniu  tajnym.

§31

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 §32

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

   §33

 • 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 • 2. Powiadomienie członków o terminie i miejscu Walnego Zebrania może nastąpić w formie komunikatu ogłoszonego co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Bieliny, w prasie lokalnej lub na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia.
 • 3. O przyjęciu do Stowarzyszenia nowych członków obecnych na Walnym Zebraniu decyduje Walne Zebranie na podstawie pisemnych deklaracji kandydatów złożonych Przewodniczącemu Zebrania.
 • 4. Uprawnienie Walnego Zebrania Członków o którym mowa w ust.3 nie narusza uprawnień Zarządu do podejmowania decyzji o przyjęciu nowych członków na podstawie deklaracji złożonych Zarządowi w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

 §34

 • 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie z zastrzeżeniem §42 pkt d oraz §43.
 • 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 §35

 Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:

 • a) podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 • b) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu,
 • c) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 • d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • e) podejmowanie uchwał w sprawie skwitowania pracy Zarządu w poprzednim roku kalendarzowym
 • f) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 • g) podjęcie uchwały ustalającej wysokość i tryb uiszczania składek członkowskich,
 • h) podjęcie uchwały ustalającej zasady przyznawania członkom ulg i zwolnień od obowiązku uiszczania składek członkowskich
 • i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • j) rozpatrywanie skarg dotyczących pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 • l) podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłoszonych do porządku obrad

 §36

Zarząd  kieruje  całokształtem  działalności  Stowarzyszenia  i  reprezentuje je na  zewnątrz.

 §37

 • 1. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i co najwyżej pięciu członków.
 • 2. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w tym do zaciągania zobowiązań finansowych jest uprawniony Prezes Stowarzyszenia działający jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających wspólnie.

 §38

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

 §39

Do zadań Zarządu należy:

 • a) realizacja statutowych zadań i celów Stowarzyszenia,
 • b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • c) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 • d) uchwalanie preliminarzy i planu finansowego Stowarzyszenia na dany rok kalendarzowy,
 • e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 • f) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku Stowarzyszenia po uprzednim wyrażeniu zgody przez Walne Zebranie Członków,
 • g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu z zastrzeżeniem §37,
 • h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • i) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • j) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

 §40

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

 §41

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i co najwyżej dwóch członków Stowarzyszenia.

§42

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • a) kontrola działalności Stowarzyszenia,
 • b) kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania Członków
 • c) składanie wniosków z przeprowadzonych kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 • d) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na którym w porządku obrad będzie przewidziana uchwała w sprawie skwitowania pracy Zarządu za poprzedni rok kalendarzowy,
 • e) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 §43

W przypadku, gdy skład Zarządu  lub  Komisji  Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu  Stowarzyszenia. Odpowiednio  Zarząd  lub  Komisja  Rewizyjna  jest  obowiązana  niezwłocznie  po  kooptacji  zwołać  Walne  Zebranie  Członków  celem  podjęcia  uchwały  w  sprawie  akceptacji  lub  odmowy  akceptacji  kooptacji  składu  Zarządu  lub  Komisji  Rewizyjnej.

 

 ROZDZIAŁ 5

 MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§44

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

 • a) składki członkowskie,
 • b) darowizny, spadki i zapisy,
 • c) dochody z transferu zawodników lub inne dochody z działalności gospodarczej z zastrzeżeniem §9,
 • d) środki przekazywane Stowarzyszeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolentariacie lub na zasadach określonych w innych właściwych przepisach prawa,
 • e) środki pozyskane przez Stowarzyszenie na realizację projektów zgodnych z celami i zadaniami Stowarzyszenia
 • f) nieruchomości i rzeczy ruchome będące własnością Stowarzyszenia.

 §45

Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 6

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§46

Podjęcie  przez  Walne Zebranie Członków uchwały  w  sprawie  zmiany  Statutu  lub  uchwały  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  wymaga  większości  2/3  głosów  oddanych  w  obecności  co  najmniej  51%  liczby  członków  Stowarzyszenia  uprawnionych  do  głosowania. 

§47

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 §48

Wszelkie przepisy  regulujące  wewnętrzne  sprawy  Stowarzyszenia  ustala  Zarząd Stowarzyszenia.

Dorota Jawor
 • Kącik Przedsiębiorcy
 • Linkk ARR
 • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
 • Mania Działania
 • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x