1 2 3 5 6
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Fundusz Alimentacyjny - okres zasiłkowy 2016-2017 - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach - Urząd Gminy Bieliny.

 

Pobierz PDF

Fundusz Alimentacyjny - okres zasiłkowy 2016-2017

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa od świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 są przyjmowanie od dnia 01.08.2016r.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 r.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami  w okresie od dn. 1 września 2016 r. do dn. 31 października 2016 r, ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016r.


Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

- dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport) - oryginał do wglądu.

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka.

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

- zaświadczenie od komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku
z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

- zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku 2015 r.,

- Pity 11, Pity 40 za 2015 r.- ksero

- Pit za 2015 r., na podstawie którego rodzina rozliczyła się z Urzędem Skarbowym ( tj. Pit 37, Pit 36, Pit 28)

- Pit UZ za 2014 r.

- zaświadczenie z ZUS, KRUS (w przypadku pobierania renty, emerytury) o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2015 r.

- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (za rok 2015)

- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów lub z tytułu innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (za rok 2015)

- zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej  po ukończeniu 18 roku życia przez osobę uprawnioną
(w przypadku kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub na studiach wyższych do ukończenia 25 roku życia),

- dokument potwierdzający utratę dochodu np. świadectwo pracy (ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu).

- zaświadczenie o kwocie pobranego stypendium w 2015 r. (w przypadku pobierania w 2015 r.),

- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2015,

-  zaświadczenie z KRUS (w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w 2015 r.),

- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. 2015 r.

- w przypadku podjęcia działalności gospodarczej i/lub nowego zatrudnienia w roku w 2016, należy złożyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość dochodu netto  z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (dochód netto),

-  zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej/urzędu gminy o niezłożeniu przez wierzyciela wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w przypadku, gdy wierzyciel jest na  stałe zameldowany w innej gminie,

- w przypadku wierzyciela przebywającego na terenie gminy bez zamiaru stałego pobytu należy przedłożyć dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w  miejscu pobytu,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

  

Wniosek o podjęcie działań

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji, które zawiera informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. Zaświadczenie uzyskuje się od komornika sądowego.

 

Marcin Kwiatek
  • Kącik Przedsiębiorcy
  • Linkk ARR
  • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
  • Mania Działania
  • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x