1 2 3 5 6
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Fundusz Alimentacyjny - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach - Urząd Gminy Bieliny.

 

Pobierz PDF

Fundusz Alimentacyjny

 

pokój 25

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r poz. 489 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. Nr 78, poz. 469).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U.z 2015 r. poz. 2229.).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (okres świadczeniowy 2016/2017):

- dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport) - oryginał do wglądu.

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka.

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

- zaświadczenie od komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

- zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku 2015 r.,

- ksero PIT m.in.: Pit 11, pit 40, oraz PIT za 2015 r. na podstawie którego rodzina rozliczyła się z Urzędem Skarbowym (m.in. PIT 36, PIT 37, PIT 28)

- PIT UZ za 2014 r. 

- zaświadczenie z ZUS, KRUS lub pracodawcy lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2015 r. wszystkich członków rodziny posiadających dochody opodatkowane w 2015 r.

- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (za rok 2015)

- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów lub z tytułu innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (za rok 2015)

- zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej  po ukończeniu 18 roku życia przez osobę uprawnioną
(w przypadku kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub na studiach wyższych do ukończenia 25 roku życia),

- dokument potwierdzający utratę dochodu np. świadectwo pracy (ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu).

- zaświadczenie o kwocie pobranego stypendium w 2015 r. (w przypadku pobierania w 2015 r.),

- zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2015 r.),

-  zaświadczenie z KRUS (w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w 2015 r.),

- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. 2015 r.

- w przypadku podjęcia działalności gospodarczej i/lub nowego zatrudnienia w roku w 2015, 2016, 2017 należy złożyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość dochodu netto  z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (dochód netto),

-  zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej/urzędu gminy o niezłożeniu przez wierzyciela wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w przypadku, gdy wierzyciel jest na  stałe zameldowany w innej gminie,

-  w przypadku wierzyciela przebywającego na terenie gminy bez zamiaru stałego pobytu należy przedłożyć dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w  miejscu pobytu,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

 Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

 Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Bielinach pokój nr 25

 Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

 Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach.

 

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

 

Inne informacje

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.
 • przysługują osobie uprawnionej:
 1. do ukończenia 18 roku życia, albo
 2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
 3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują:

 • jeżeli osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo
 • w pieczy zastępczej
 • jeżeli osoba uprawniona zawarła związek małżeński.

 

Okres świadczeniowy 2016/2017 trwa od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia za funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

 

Marcin Kwiatek
 • Kącik Przedsiębiorcy
 • Linkk ARR
 • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
 • Mania Działania
 • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x