1 2 3 5 6
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia się dziecka - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach - Urząd Gminy Bieliny.

 

Pobierz PDF

Jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia się dziecka

 

pokój 25

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - „Becikowe"

 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.)

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 1000,00 zł

   Do wniosku należy dołączyć: 

 1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, 

 2) kserokopia dowodów osobistych rodziców, 

 3) pisemne oświadczenie drugiego rodzica o nie ubieganiu się o w/w świadczenie w innej instytucji, 

 4) w przypadku gdy jedno z rodziców ma inny adres zameldowania należy dołączyć stosowne zaświadczenie z odpowiedniej instytucji z miejsca zameldowania. 

5) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawianie kobiety pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko). 

6*. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 

 - ksero PIT za 2015 r. m.in.: Pit 11, pit 40, oraz PIT  na podstawie którego rodzina rozliczyła się z Urzędem Skarbowym (m.in. PIT 36, PIT 37, PIT 28)  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 

 - oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 

 - oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 

 - zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

- umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów   o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku   z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

- umowę zawartą w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, 

 - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 

- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, 

 - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

7) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko

8)kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego z okolicznością,  o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony  uzupełniającej

9) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka

10) orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. 

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

1) Zaświadczenie lekarskie - zaświadczenie wydawane przez położną

  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Świadczenia rodzinne

 

TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji.

 

 

Marcin Kwiatek
  • Kącik Przedsiębiorcy
  • Linkk ARR
  • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
  • Mania Działania
  • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x