1 2 3 5 6
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zasiłki Rodzinne oraz dodatki - Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach - Urząd Gminy Bieliny.

 

Pobierz PDF

Zasiłki Rodzinne oraz dodatki

 

Pokój 25

Zasiłek rodzinny - świadczenia rodzinne                                   

 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

I piętro Urzędu Gminy Bieliny, pok. 25, tel.: 41 30 25 012, wew. 238

 

WYMAGANE DOKUMENTY:   

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego( okres zasiłkowy 2016/2017):

1) kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się (matki, ojca, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego);

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany) lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;

3) ksero PIT za 2015 r. m.in.: Pit 11, pit 40, oraz PIT za 2015 r. na podstawie którego rodzina rozliczyła się z Urzędem Skarbowym (m.in. PIT 36, PIT 37, PIT 28)

4). PIT UZ za 2014 r.

5) zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej z KRUS, ZUS (renty, emerytury) za 2015 r. 

6) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2015 r.;

7) oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2015 r.;

8) orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko);

9) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

10) dokumenty potwierdzające utratę dochodu np. świadectwo pracy (ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);

11) kopie aktów zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się);

12) odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;

13) kopia karty pobytu (w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP);

14) oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń;

 

Ponadto w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia i sytuacji osobistej wnioskodawcy należy przedłożyć:

1) odpis wyroku sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

2) odpis wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;

3) zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2015 r. lub oświadczenie o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za 2015 r.;

4) zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się innej miejscowości, dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie dziecka w bursie lub internacie lub innym miejscu zamieszkania;

5) zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej.

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje na wniosek odpowiednio rodziców, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.

 

Okres zasiłkowy 2016/2017 trwa od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje:

1) jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności);

2) w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą do zasiłku rodzinnego, pomnożona przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie  w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o która został przekroczony dochód rodziny

3) do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

4) zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego od 01-11-2016 r. wynosi miesięcznie:

1) 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki (kliknij, aby zobaczyć szczegóły):

1) dodatek z tytułu urodzenia dziecka;

2) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;

4) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

5) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

6) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;

7) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Świadczenia rodzinne

 

TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów

 

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji.

 

 

 

Marcin Kwiatek
  • Kącik Przedsiębiorcy
  • Linkk ARR
  • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
  • Mania Działania
  • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x