1 2 3 5 6
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Decydujmy Razem - Projekty społeczne - Urząd Gminy Bieliny.

 

Pobierz PDF

Decydujmy Razem

 
 - loga_decydujmy.jpg

Gmina Bieliny jako jedna z trzech gmin wiejskich w województwie świętokrzyskim została zakwalifikowana do udziału w projekcie pn. "Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V "Dobre rządzenie" Działanie 5.3. Liderem w jego realizacji jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Partnerami zaś m.in. Stowarzyszenie CAL, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska i Fundacja Fundusz Współpracy.

Projekt odpowiada na problem związany z koniecznością zwiększenia skuteczności funkcjonowania administracji publicznej w kreowaniu i realizacji polityk publicznych. Istotne jest podniesienie kompetencji samorządów w zakresie tworzenia strategii rozwoju, jak również rozwijanie umiejętności współpracy w tym zakresie z lokalnymi społecznościami, gdyż doświadczenia wielu krajów pokazują, że skuteczną zasadą „dobrego rządzenia" jest reguła partycypacji obywateli w procesach decyzyjnych.

Projekt koncentruje się na wypracowaniu i upowszechnieniu mechanizmów, dzięki którym administracja publiczna, szczególnie na szczeblu lokalnym, będzie skutecznie współpracować
z lokalną społecznością przy tworzeniu i wdrażaniu polityk w jednym z 4 obszarów: zatrudnienia, integracji społecznej, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju ze szczególną rolą animatora społecznego.

W ramach projektu w Gminie Bieliny powstanie dokument z zakresu Zrównoważonego Rozwoju - Program Rozwoju Turystyki.

 Istotą idei samorządności lokalnej jest umożliwienie społecznościom lokalnym udziału w sprawowaniu władzy, a tym samym wpływaniu na decyzje dotyczące rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego ich otoczenia. Skuteczność działań władz publicznych i obywateli może się wzajemnie warunkować, jeżeli nastąpią między nimi właściwe relacje oparte na zasadach pomocniczości, przejrzystości, sprawności, odpowiedzialności, wiarygodności oraz partycypacji społecznej. Uczestnicząc w formułowaniu i realizacji lokalnych polityk publicznych obywatele mają szanse przekraczania swoich prywatnych interesów i roszczeń, budowania poczucia sprawstwa i odpowiedzialności za ich rezultaty. Wyzwaniem dla samorządów staje się przede wszystkim umiejętność budowania a następnie realizacji, wspólnej z daną społecznością wizji i strategii rozwoju. Wymaga to uruchomienia procesu, w którym społeczność lokalna jest nie tylko adresatem, ale współkreatorem rozwiązań.

Cele i założenia działania:

-wypracowanie i przetestowanie mechanizmów, dzięki którym administracja publiczna, szczególnie na szczeblu lokalnym, będzie skutecznie współpracować ze społecznością lokalną przy tworzeniu i wdrażaniu wybranych lokalnych polityk publicznych.

Pilotaż wdrożenia partycypacyjnego modelu tworzenie polityk publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego realizowany przez FRDL obejmie teren całego kraju z wyłączeniem regionów, gdzie podobne działania realizuje partner projektu Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej. Działania FRDL obejmą 60 samorządów w Polsce (gmin i powiatów) i realizowane będą w dwóch turach:

- rok 2011-2012 - 30 samorządów

- rok 2012 - 2013 - 30 samorządów

W każdym województwie do projektu zaproszone zostaną 3-4 chętne samorządy, które zostaną wybrane w procesie rekrutacji. Każdy z tych samorządów podpisze z FRDL kontrakt, który zobliguje go do:

-  powołania zespołu ds. partycypacyjnego modelu tworzenia polityk publicznych, o którym mowa

   poniżej,

- wypracowania przy udziale w/w zespołu dokumentu programowego z zakresu wybranej przez siebie

  polityki publicznej,

- wdrożenie wypracowanego dokumentu.

 Cały ten proces, czyli laboratorium wdrażania partycypacji społecznej, przebiegać będzie z udziałem i pomocą doradcy ze strony FRDL.

 

Etapy realizacji zadania:

 1. Wybór przez samorząd jednej z czterech polityk publicznych w obszarze której trwać będą prace w projekcie
 2. Podpisanie kontraktu z FRDL, który zobowiąże samorząd do opracowania dokumentu programowego wybranej przez samorząd polityki publicznej przy zastosowaniu metod partycypacyjnych
 3. Wyznaczenie przez władze samorządowe pracownika urzędu lub jednostki pomocniczej do pełnienia roli animatora
 4. Wyznaczenie przez władze samorządowe pracownika urzędu do pełnienia funkcji koordynatora gminnego/powiatowego
 5. Powołanie zespołu w skład którego wchodzić będzie: przedstawiciele władzy samorządowej, animator, koordynator gminny/powiatowy oraz koordynator regionalny FRDL i doradca FRDL. Zadaniem tego zespołu będzie dokonanie wyboru rodzaju dokumentu*, nad którym zespół będzie pracował oraz ustalenie zakresu prac zespołu. 
 6. Powołanie przez władze samorządowe urzędników gminnych/powiatowych włączenie radnych, pracowników innych jednostek organizacyjnych np. OPS, PUP do prac zespołu ds. partycypacyjnego modelu tworzenia polityk publicznych
 7. Rekrutacja przedstawicieli społeczności lokalnych do zespołu ds. partycypacyjnego modelu tworzenia polityk publicznych
 8. Powołanie do życia zespołu ds. partycypacyjnego modelu tworzenia polityk publicznych w skład którego wchodzić będą: przedstawiciele urzędu, animator, koordynator gminny/powiatowy, przedstawiciele społeczności lokalnych oraz koordynator regionalny i doradca FRDL (w przypadku gminy 15-25 osób, w przypadku powiatu 20-30 osób)
 9. Przeprowadzenie 5 spotkań zespołu do końca 2012 roku

 

PRZEBIEG SPOTKAŃ ZESPOŁU:

Na pierwszym spotkaniu zespołu animator przedstawi cele i zasady pracy grupy. Zespół ustali harmonogram prac nad wybranym dokumentem programowym i rozpocznie pracę. Pierwsze trzy spotkania zespołu służyć będą inwentaryzacji dokumentów, ich analizie oraz wypracowaniu wspólnego stanowiska. Pomiędzy spotkaniami trwać będzie praca nad dokumentem w małych grupach roboczych. Efektem końcowym czwartego spotkania roboczego będzie projekt dokumentu, który po uzyskaniu rekomendacji doradcy FRDL zostanie poddany konsultacjom społecznym poprzedzonym akcją informacyjną. Konsultacje przeprowadzą członkowie zespołu ds. partycypacyjnego modelu tworzenia polityk publicznych, reprezentanci zarówno samorządu jak i strony społecznej. Uczestnicy projektu dochowają wszelkich starań, aby wybrana forma konsultacji zapewniała szeroki dostęp członków organizacji społecznych jak i pojedynczych obywateli z uwzględnieniem środowiska kobiet.

Podczas piątego spotkania zespół zapozna się z uwagami wynikającymi z przeprowadzonych konsultacji i zdecyduje o ich uwzględnieniu lub odrzuceniu, uzasadniając każdorazowo swoją decyzję  i podając informację do publicznej wiadomości. Końcowym efektem prac zespołu będzie opracowany dokument programowy wybranej polityki lokalnej, który następnie zostanie przekazany jako projekt do Biura Rady Gminy/Powiatu. Po uchwaleniu dokumentu przez Radę Gminy/Powiatu nastąpi w 2012 roku faza wdrożeniowa przyjętego uchwałą Rady programu polityki lokalnej. 

 31 marca o godzinie 15.00 rozpoczęło się pierwsze z pięciu spotkań zespołu partycypacyjnego z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej Gminy Bieliny.

W spotkaniu uczestniczył także dr Cezary Trutkowski, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, który udziela wsparcia merytorycznego podczas tworzenia dokumentu oraz Wioletta Wierzchowska – koordynator regionalny z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Podczas spotkania zostały przedstawione główne założenia projektu i harmonogram dalszych działań.

W wyniku prac w małych zespołach roboczych zostały wypracowane słabe i mocne strony 4 głównych obszarów turystyki w Gminie Bieliny: dziedzictwo kulturowe i tradycja, warunki przyrodniczo-krajobrazowe, obsługa turystyki, oferta turystyczna, Określone zostały również szanse i zagrożenia w odniesieniu do ww. obszarów.

Kolejne spotkanie, które odbyło się 19 kwietnia poświęcone było wypracowaniu kwestionariuszy ankietowych potrzebnych do przeprowadzenia badań.

11 lipca odbyło się trzecie spotkanie zespołu zaangażowanego w tworzenie Programu Rozwoju Turystyki Gminy Bieliny. Ów zespół tworzą mieszkańcy gminy Bieliny związani z rynkiem i usługami turystycznymi i okołoturystycznymi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządowcy.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych, jakie zostały przeprowadzone wśród turystów podczas 3 wydarzeń kulturalnych na terenie gminy: Pikniku Średniowiecznego, Jarmarku Świętokrzyskiego oraz Dnia Świętokrzyskiej Truskawki, a także gości przebywających w gospodarstwach agroturystycznych i OTW Jodłowy Dwór. W ankietach turyści zawierali swoje opinie i ocenę gminy Bieliny jako gminy turystycznej. Dane uzyskane z ankiet zostaną wykorzystane przy tworzeniu programu. Uczestnicy spotkania pod opieką dr. Cezarego Trutkowskiego będącego opiekunem merytorycznym zespołu oraz Elżbiety Tomali, edukatora wypracowali wizję oraz cele strategiczne programu.

Kolejne spotkania odbyły sie we wrześniu i październiku..

W listopadzie dokument został poddany konsultacjom społecznym.

W dniu 30 grudnia 2011 roku podczas sesji Rady Gminy został jednogłośnie uchwalony.

 

 Kontakt: Agnieszka Kopacz, Tel. 41/3025094 wew. 214

 

Agnieszka Kopacz

Decydujmy Razem - galeria

 
Decydujmy Razem
 
Decydujmy Razem
 
Decydujmy Razem
 
Decydujmy Razem
 
Decydujmy Razem
 
Decydujmy Razem
 
Decydujmy Razem
 
Decydujmy Razem
 
Decydujmy Razem
 
Decydujmy Razem
 
 • Kącik Przedsiębiorcy
 • Linkk ARR
 • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
 • Mania Działania
 • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x