1 2 3 5 6

Zadaj pyta­nie Wójtowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-07-03 14:58:12, przez Jan Nowak
Panie Wójcie, jednym z wymogów aby przystąpić do dofinansowania do oze jest odbiór bydynku i zamieszkanie w nim do końca 2018r. - taką informację uzyskałem w gminie. Co w przypadku, jeżeli otrzymam dofinansowanie do oze, na moim budynku zostaną załozone panele solarne lub pompa ciepła, a w 2018roku okaże się, że nie zakończyłem budowy i nie mam odbioru budynku?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-07-04 11:50:26
W przypadku uzyskania pozytywnej oceny i zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie w stosownym czasie zostaną zobligowani do podpisania umowy określającej prawa i obowiązki stron pod względem organizacyjnym i finansowym. Po podpisaniu umowy budynek w którym mają być instalowane instalacje odnawialnych źródeł energii powinien mieć odebrane wszystkie potrzebne instalacje, gdyż wykonanie instalacji należy do obowiązków właściciela budynku. Jednak zamieszkanie w budynku może nastąpić najpóźniej w momencie montażu instalacji OZE na budynku.
Ważnym aspektem branym pod uwagę w trakcie oceny projektu jest efekt ekologiczny. W przypadku montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku w którym dana instalacja nie będzie eksploatowana nie osiągniemy zakładanego na etapie składania wniosków efektu ekologicznego, co skutkować będzie utratą dofinansowania.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-06-30 07:58:30, przez cc
Witam!
Panie Wójcie kiedy dostaniemy informacje ile kosztować nas będą instalacje oze? Złożyłem wstępną deklaracje a jednak chciałbym znać kwotę jaką muszę wydać przed podjęciem ostatecznej decyzji o wykonaniu takiej instalacji.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-07-03 10:56:26
Witam.
Odpowiadając na pytanie, informuję że w ramach programu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialny poziom dofinansowania do montażu instalacji OZE na budynkach mieszkalnych będzie wynosił 60%, natomiast właściciel nieruchomości na której będą montowane urządzenia będzie musiał wnieść wkład własny w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych.
Poniżej podajemy przykładowy szacunkowy koszt montażu instalacji odnawialnych źródeł energii bez dofinansowania w gospodarstwie domowym:
1. Instalacje fotowoltaiczne - około 6000 zł brutto za 1 kW mocy.
2. Kolektory słoneczne:
- 2 kol. (do 3 osób) - 10 000 zł brutto
- 3 kol. (4 – 7 osób) - 11500 zł brutto
- 4 kol. (8 i więcej osób) - 13000 zł brutto
3. Pompa do C.W.U około 9000 zł - 10000 zł brutto
4. Ceny pomp gruntowych do centralnego ogrzewania są ustalane indywidualnie na etapie weryfikacji, w zależności od zapotrzebowania budynku na ciepło oraz stanu technicznego w jakim znajduje się budynek oraz instalacja C.O
Jednocześnie należy podkreślić, że podane powyższe kwoty są wartościami szacunkowymi. Ostateczne kwoty za poszczególne instalacje odnawialnych źródeł energii zostaną określone w przypadku otrzymania przez Gminę Bieliny dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” i przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłonienia Wykonawcy dostawy i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-06-27 14:38:52, przez Mieszkaniec
Witam pana Wójta. Chciałem poruszyć kwestię braku wody w gminie. Jest napisane: ˝sytuacja może powodować ograniczenia i przerwy w dostawie wody do poszczególnych miejscowości˝. Kto wydał taką decyzję o ograniczeniach i przerwach? Jaki jest sposób postępowania w razie niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody?
Sytuacja wygląda tak, że przez cały dzień nie ma wody, pracujący ludzie nie mają się jak umyć, nie ma możliwości uprania brudnych ubrań czy umycia naczyń.
O gotowaniu już nie wspomnę. Wspomina pan o ˝...podlewanie trawy, ogródków, upraw...˝ w związku z tym, może warto to sprawdzić? Bo jak na na razie, niektórzy mają wodę na podlewanie borówki a inni nie mają się ˝w czym˝ umyć.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-06-30 14:28:10
Szanowny Mieszkańcu,
W odpowiedzi na zgłoszony problem informuję, że w zasadzie wszystko zostało wyjaśnione w komunikacie na stronie internetowej gminy.
Praw natury się nie zmieni, a skutki zmiany klimatu przejawiają się właśnie drastycznym obniżeniem dopływu wód do ujęć.
Jako gmina, od dłuższego już czasu podejmujemy działania w kierunku poprawy stanu zaopatrzenia w wodę, że wymienię tylko kilka najistotniejszych:
1) wykonanie w 2015 r. odwiertu studni głównej w Belnie, która przy wydajności 40m³/h zapewnia w pełni zapotrzebowanie na wodę mieszkańcom południowej części gminy Bieliny tj. sołectwom: Lechów, Makoszyn, Belno, Napęków, Górki Napękowskie,
2) wykonanie niezbędnych robót modernizacyjnych na ujęciu wody w Bielinach w celu zwiększenia wydajności tego ujęcia,
3) w celu zapewnienia mieszkańcom Porąbek ciągłości dostaw wody- wykonanie sieci wodociągowej łączącej wodociąg Bieliny z siecią wodociągową w Porąbkach,
4) w celu poszukiwania nowych źródeł wody- wykonanie badań geofizycznych, które określiły warunki hydrogeologiczne na dwóch działkach będących własnością gminy Bieliny w miejscowości Porąbki i Kakonin,
5) na podstawie powyższych badań- uzyskanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego – studziennego na ujęcie wód podziemnych.
Gmina zapewniła środki finansowe na realizację tego projektu.
Wykonanie powyższych robót rozpocznie się w dniu 03.07.2017 r.,
6) w celu zapewnienia dywersyfikacji dostaw wody zagwarantowanie środków finansowych na wykonanie połączenia sieci wodociągowej w Górkach Napękowskich z siecią wodociągową w Bielinach. Inwestycja ta pozwoli przesyłać wodę z ujęcia w Belnie do sieci wodociągowej w Bielinach.


Mając jednak na uwadze wyraźnie większy obecnie pobór wody do celów bytowo- gospodarczych, apelujemy do Mieszkańców o zrozumienie tej trudnej sytuacji i o racjonalne korzystanie z ograniczonych zasobów wody.
Z poważaniem Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-06-29 12:33:28, przez a.b.c
Panie Wójcie, dlaczego nie można uzyskać dofinansowania na pompy ciepła z funduszy na odnawialne źródła energii mimo, że na ankietach można było zaznaczyć taką opcję?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-06-29 12:45:49
Witam.
Nie ma decyzji na jakie urządzenia będzie można uzyskać dofinansowanie. Będzie to wiadomo dopiero po analizie ankiet i wizji w terenie.
Wizje te trwają.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-06-05 12:26:02, przez Rolnik
Dzień dobry.Chciałbym się dowiedzieć czy będą jakieś odszkodowania z tytułu mniejszej ilości truskawek spowodowanych majowymi przymrozkami oraz gradobiciem na terenie naszej gminy ? Pozdrawiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-06-08 08:23:33
Witam.
W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 33/2017 z dnia 31.03.2017 r. dotyczącego Procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,10 ha.
Poszkodowany rolnik w terminie 10 dni od daty wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego winien złożyć wniosek o oszacowanie szkód do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce wystąpienia strat.
Również zgodnie z ww. procedurami jest zagwarantowana stała pomoc finansowa dla poszkodowanych rolników, którzy ponieśli straty w produkcji rolnej spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Informacja na temat ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.:
https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Ubezpieczenia-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich/Ubezpieczenia-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-w-2017-r

Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej są udzielane bezpośrednio po wystąpieniu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, tj. najbliższym cyklu produkcyjnym i nie później niż 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję.

Odpowiadając na Pana pytanie informuję, iż na dzień dzisiejszy nie uruchomiono dodatkowej pomocy z tytułu wystąpienia przymrozków wiosennych. Jeśli takie środki zostaną uruchomione, to będziemy informować poszkodowanych rolników o możliwości i warunkach jakie należy spełnić, aby ubiegać się o taką pomoc.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-05-25 10:11:18, przez rodzic
Witam Pana Wójta. Moje pytanie dotyczy opłat za posiłki w szkołach na terenie naszej gminy, gdzie są one dowożone z kuchni. Mianowicie dlaczego można odwołać posiłki tylko kiedy dziecka niema co najmniej trzy dni w szkole i więcej. Co z dniami, kiedy wiemy, że nasze dziecko nie będzie w szkole jeden lub dwa dni. Dlaczego te pieniądze i obiady mają przepadać. Może trzeba byłoby wprowadzić opłaty za posiłki nie na początku miesiąca a na koniec zliczając liczbę dni dziecka w  szkole. Dziękuje z góry za odp
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-30 11:21:54
Zasady opłaty za posiłki i zwroty opłaty za obiady określone zostały w § 3 i 4 Zarządzenie nr 1/9/2016 dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej
w Zespole Szkół Samorządowych w Bielinach.
Opłata za posiłki za dany miesiąc winna być dokonana do 5 dnia danego miesiąca. Opłata za posiłki
z góry za dany miesiąc wynika z konieczności zgromadzenia środków na koncie dochodowym , które służy do finansowania kosztów zakup produktów do przygotowania posiłków. Tak zgromadzone środki stanowią jedyne źródło bieżącego finansowania zakupu produktów do przygotowania posiłków. Z tego też względu nie jest możliwe zbieranie opłat za posiłki za miniony miesiąc. Takie rozwiązanie mogłoby spowodować brak płynności finansowej i problemy z zakupem produktów spożywczych tym bardziej, iż zakupy te są poprzedzone zamówieniem publicznym.
Opłaty za obiady w czasie nieobecności planowanej zgłoszone kierownikowi stołówki na co najmniej
3 dni przed zamierzoną nieobecnością mogą zostać zaliczone na poczet opłat na następny miesiąc.
Natomiast w przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole zwrot następuje za okresy powyżej 3 dni nieobecności od dnia zgłoszenia. Takie rozwiązanie wynika z procedury zamawiania i dostarczania produktów do stołówki szkolnej celem przygotowania posiłków w danym tygodniu.
Uczniowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim, którego absencja nie została zgłoszona i nie ma możliwości odliczenia w kolejnym miesiącu obiady mogą myć wydane rodzicowi ucznia za okazaniem imiennej karty obiadowej. W takim przypadku stołówka nie ponosi odpowiedzialności za stan sanitarny naczyń i pojemników osoby zainteresowanej .

Z poważaniem,
Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-05-10 22:28:53, przez dzieci z Ul.Kieleckiej
Szanowny panie Wójcie ,powtarzam pytanie odnośnie powstania placu zabaw przy ul,Kieleckiej? Jeśli nadal nie ma pieniędzy i sponsora na sfinansowanie tego przedsięwzięcia to czemu Gmina nie bierze udziału w Konkursie ˝Podwórko z Nivea˝..? Pozdrawiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-12 08:19:58
Witam,
Gmina Bieliny kilkakrotnie zgłaszała lokalizację terenu przy ul. Kieleckiej do konkursu „Podwórko Nivea”. Jako że konkurs opiera się na oddawaniu głosów przez internautów nieodzowną w nim rolę odgrywa aktywność i zaangażowanie mieszkańców. Niestety zgłoszona przez gminę lokalizacja nie otrzymała wystarczającej ilości głosów, by plac zabaw w ramach tego konkursu mógł powstać.
Niemniej jednak samorząd analizując sposoby zagospodarowania tego terenu, rozpatruje różne rozwiązania w tym zakresie. Budowa placu zabaw nie jest jedyną braną pod uwagę możliwością.
W realizacji tego typu przedsięwzięć należy uwzględnić uwarunkowania przestrzenne i zapisy dokumentów strategicznych, m.in. Strategii Rozwoju Gminy, Programu Rewitalizacji itp.

Z poważaniem,
Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-05-09 10:31:36, przez xyz
Szanowny Panie Wójcie,
Gdzie można zgłosić problem bezpańskich psów, które występują w dużej ilości w Napękowie? Często można napotkać grupy liczące od 3 do nawet 6 psów, które ˝spacerują˝ lub leżą na poboczu drogi. Prawdopodobnie są bezpańskie i nie wiadomo czy nie są chore na wściekliznę lub inne choroby zagrażające mieszkańcom. Mam nadzieję, że ktoś zajmie się tym problemem zanim dojdzie do pogryzienia przejeżdzającego obok nich rowerzysty, dziecka lub innej przechodzącej osoby. Pozdrawiam.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-05-09 11:56:41
Witam.
W celu wyłapania bezpańskich zwierząt problem należy zgłosić do Urzędu Gminy Bieliny (ze wskazaniem osoby do kontaktu) lub bezpośrednio do przedsiębiorcy prowadzącego wyłapywanie bezpańskich zwierząt t.j. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce, tel. 790-452-382.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-28 10:00:29, przez Zbigniew Łęski
Szanowny Panie Wójcie,
moja prośba dotyczy rowu odwadniającego w Hucie Starej 63. Wymaga on conajmniej oczyszczenia i wykonania odpowiedniego spadku, aby woda mogła z niego odpływać. Aktualnie stojąca w nim woda nie odpływa a jedynie wchłaniana jest przez grunt. Proszę o przyjrzenie się tej sprawie i ewentualne podjęcie odpowiednich decyzji, z poważaniem
Zbigniew Łęski
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-28 12:39:48
Witam.
Prace związane z oczyszczeniem rowu i przywróceniem jego funkcji przy drodze Huta Szklana – Wymysłów zostały przewidziane do realizacji w bieżącym roku w ramach remontu cząstkowego dróg.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-21 15:07:23, przez Łukasz
Witam,
Czy jest w planach założenie oświetlenia LED na ulicy Kieleckiej? Niestety obecne latarnie nie dostarczają wystarczającej ilości światła, co jest nie tylko niewygodne, lecz także może być niebezpieczne, ze względu na to, że, jak wiadomo, jest to dość ruchliwa ulica.
Pozdrawiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-25 07:28:09
Witam.
Obecnie Gmina Bieliny przygotowuje się do kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na lampy ledowe. Wymiana oświetlenia wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, Gmina nie jest w stanie z własnych środków przeprowadzić tak dużej inwestycji. W związku z tym po ogłoszeniu konkursu będziemy aplikować o sfinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-17 20:21:51, przez Mateusz
Witam,
Szanowny Panie Wójcie, kiedy jest przewidywany termin założenia oświetlenia przy drodze 825 w Napękowie?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-20 09:52:17
Witam.
Wykonanie oświetlenia ulicznego w Napękowie wzdłuż drogi nr 825 jest przewidziane do realizacji w bieżącym roku w ramach Funduszu Sołeckiego. Oświetlenie będzie wykonane do granicy działki 646/3.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-12 15:30:40, przez Damian Bielecki
Dzień dobry, jestem studentem 2 roku Rolnictwa, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego i w ramach zaliczenia przedmiotu ˝ Zasady gospodarowania obszarów chronionych˝ musimy dokonać analizy SWOT (https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT) wybranej gminy. Los chciał, że wraz z kolegami dostaliśmy do analizy gminę szanownego pana wójta. Tutaj zwracam się z pytaniem czy mógłby Pan udostępnić na podanego wyże e-maila wytyczne lub materiały pomocne do dokonania analizy swot.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-20 09:50:54
Witam.
Wszelkie plany, programy przedstawiające charakterystykę naszej gminy są zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Bieliny oraz BIP Gminy Bieliny np. http://www.bieliny.biuletyn.net/?bip=1&cid=52&bsc=N oraz http://www.bieliny.biuletyn.net/?bip=1&cid=54&bsc=N . Mamy nadzieję, że materiały udostępnione na ww. stronach będą wystarczające do wykonania analizy SWOT.
W przypadku szczegółowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-19 11:28:59, przez Bielinianka
Dzień dobry Panie Wójcie,
Proszę o podpowiedź gdzie należy zgłosić awarię rurociągu?
Pozdrawiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-19 11:47:15
Witam
Awarie sieci wodno - kanalizacyjnej należy zgłaszać do Urzędu Gminy Bieliny tel. 3025094 wewnętrzny 228, telefon komórkowy 509 512 942.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-01 08:32:27, przez Paulina
Witam, Czy ma Pan jakas wiedze dotyczaca pojawienia sie swiatlowodow w Hucie Nowej? Pozdrawiam
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-04-06 10:50:34
Witam,

W odpowiedzi na pytanie dot. wykonania sieci światłowodowej w miejscowości Huta Nowa, uzyskaliśmy następujące informacje od operatorów świadczących usługi internetowe na terenie gminy Bieliny:
- firma BOREKS, jest obecnie na etapie projektowania i uzyskiwania pozwolenia na wykonanie sieci światłowodowej do miejscowości Huta Nowa i po uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień planuje zrealizować prace do sierpnia br.,
- firma NETCITY w najbliższej perspektywie czasu z powodu braku zainteresowania ze strony mieszkańców i braku ich zgłoszeń na skorzystanie z takiego przyłącza nie planują rozbudowania sieci światłowodowej o msc. Huta Nowa.
W związku z powyższym osoby zainteresowane podłączeniem do sieci światłowodowej, w celu uzyskania większej ilości informacji mogą się kontaktować bezpośrednio z wyżej wymienionymi operatorami telefonicznie lub emailowo.

Pozdrawiam
Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-08 21:05:26, przez xyz
Panie wójcie, proszę o informację co z dofinansowaniem do odnawialnych źródeł energii? Czy zebrano wystarczającą ilość zgłoszeń?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-14 10:47:15
Witam,
Odpowiadając na pytanie, informuję że proces przygotowania wniosku o dofinansowanie do projektu odnawialnych źródeł energii rozpoczęliśmy od przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dopłaty do montażu mikroinstalacji OZE. Ankiety można było składać w terminie od 30.01.2017r. do 27.02.2017r. W tym terminie wpłynęło 347 ankiet/wstępnych deklaracji uczestnictwa w projekcie. Obecnie jesteśmy na etapie weryfikacji ankiet złożonych przez mieszkańców. W dalszym ciągu natomiast czekamy na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego szczegółowych warunków uczestnictwa w projekcie, jak również regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, który przewidziany jest na II kwartał 2017r.
Z poważaniem
Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-02 14:41:49, przez Mieszkaniec
Witam . Moje pytanie jest następujące .
Chciałbym zapytać czy jest możliwość zrobienia orlika w Porąbkach na tym co jest teraz ? Ponieważ na boisku (z trawą) w Porąbkach nikt nie gra i jest ono nieużywane a gdyby zrobić tam nowe lepsze boisko to przynajmniej nie było by trzeba kupować nowej działki pod ten obiekt .
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź !!!
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-03-07 07:22:04
Witam.
Odpowiadając na pytanie informuję, że nie ma możliwości zaprojektowania na działkach ewidencyjnych w miejscowości Porąbki i Kakonin boiska typu Orlik. Na przedmiotowych gruntach projektowane jest boisko wielofunkcyjne. Prace projektowe dot. przedmiotowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych są w końcowej fazie projektowania i w bieżącym miesiącu dokumentacja projektowa zostanie złożona w Starostwie Powiatowym w Kielcach w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-16 09:53:00, przez Mieszkaniec gminy Bieliny
Witam, Szanowny Wójcie pytanie odnośnie drogi na Czaplowie łączącej Hute Nową w kierunku Bielin po zimie ta droga to jedne wielkie dziury, na wagonach jest lepsza droga niż tam. Pozdrawiam I czekam na odpowiedź czy zostanie z tym coś zrobione.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-16 14:44:38
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na pytanie wyjaśniam, że droga od Huty Nowej przez Czaplów w kierunku Bielin jest drogą powiatową i za jej stan odpowiada zarządca drogi, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.
Stan drogi, o której Pan wspomina jest nam dobrze znany i dlatego już od jakiegoś czasu prowadzimy rozmowy z Powiatem nt. jej modernizacji.
Informuję również, że zarówno Pana uwagi jak również wszystkie inne dot. dróg powiatowych na terenie gminy przekazujemy na bieżąco zarządcy drogi celem podjęcia niezbędnych działań.
Z poważaniem Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-09 16:25:33, przez Mieszkaniec Bielin
Panie Wójcie, na ul.kieleckiej mamy ładne chodniki i do kogo należy odśnieżanie ich? Proszę o odpowiedz.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-13 11:45:17
Witam.
w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.):
„uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wy-dzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości […]”; należy do właściciela tej nieruchomości.
Należy podkreślić, że "bezpośrednio" oznacza również przypadek, kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni lub rowem.
W trakcie sezonu zimowego, poprzez stronę internetową gminy (www.bieliny.pl), przypominamy właścicielom posesji położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego o ciążącym na nich obowiązku właściwego utrzymania chodników w zimie.

Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-04 12:16:56, przez Wieslaw
Witam.
Chciałbym sie dowiedzieć czy jest możliwość polaczenia chodnika z huty nowej w kierunku Bielin ul świętokrzyska?
Pozdrawiam.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-08 13:06:50
Szanowny Panie Wiesławie,
w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że zarządcą drogi 753 jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Droga ta na odcinku, o którym Pan pisze została zmodernizowana w 2011 roku i w projekcie przebudowy, ze względu na sporadyczny ruch pieszy, nie zostały uwzględnione chodniki.
W chwili obecnej w planach inwestycyjnych ŚZDW nie ma tego zadania, nie mniej podczas roboczych kontaktów przekażę Pana sugestię celem rozważenia dla poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-03 23:00:22, przez miroslaw kopacz
Witam pana Wójta. Mam do Pana takie pytanie,chcę przepisać dziecku działke budowlaną ale najpierw chcę zrobić rozgraniczenie pola i w związku z tym że niema decyzi o zagospodarowaniu przestrzennego Gminy Bieliny będe miał jakiś problem.Z powarzaniem Mirek.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2017-02-07 12:25:33
Jeżeli ma Pan na myśli wydzielenie dla dziecka działki budowlanej położonej w obrębie wyznaczonych w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w pierwszej kolejności należy przeprowadzić procedurę geodezyjnego wydzielenia (podziału) działki pierwotnej a następnie wydzieloną działkę można notarialnie przepisać na dziecko.
Podział działki i rozgraniczenie są to dwie odrębne procedury prowadzone na koszt i wniosek zainteresowanego. W przypadku pytań proszę o skontaktowanie się z pracownikami Urzędu Gminy.
Pozdrawiam Sławomir Kopacz
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 11 ] >> koniec
  • Kącik Przedsiębiorcy
  • Linkk ARR
  • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
  • Mania Działania
  • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x